Faq

Disclaimer

1. Eigendoms- en gebruikersrechten

1.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel en creatief eigendom, op de Hoevelogies - Dutch-farmholidays Site en de Informatie daarbij horend bij Hoevelogies Nederland.
1.2 De Bezoeker is ten aanzien van deze site en de Informatie slechts bevoegd de site door te bladeren en de Informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of een andere gegevensdrager
Op alle reproducties dient de copyright vermelding Hoevelogies plus jaartal(len) duidelijk zichtbaar te zijn.
1.3 De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende (con)tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.
1.4 De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoevelogies Nederland, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Site en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk
1.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Sitevoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.
1.6 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn per overtreding van EURO 5.000,-. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voort duurt, na hiervan door Hoevelogies Nederland op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EURO 250,-.

1.7 Alle gegevens zoals door Hoevelogies Nederland in het openbaar via internet zijn en worden gepubliceerd evenals alle gegevens die op schrift aan derden zijn verstrekt zijn ontleend aan een (1) centraal databanksysteem. Dit databanksysteem is onderworpen aan hetgeen wordt gesteld in de Wet op de Databankgegevens van 1999. Deze Wet verbiedt het kopieren en verveelvoudigen van informatie uit databanksystemen die voldoen aan de genoemde Wet.

1.8 Het databanksysteem van Hoevelogies Nederland voldoet aan de Wet op de Databankgegevens.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Hoewel Hoevelogies Nederland er naar streeft dat de Informatie juist is, geeft Hoevelogies Nederland geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Informatie op de Site.
2.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Informatie en de Bezoeker zal de Informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.
2.3 Hoevelogies Nederland is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van:
(a) het gebruik of de inhoud van de Site of de Informatie;
(b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op de Site een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar de Site;
(c) inbreuk door (het gebruik van) de Site of de Informatie op rechten van derden.
Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hoevelogies Nederland 
2.4 Indien via de Site overeenkomsten tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is Hoevelogies Nederland  op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Site Voorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en Hoevelogies Nederland  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
2.5 Hoewel Hoevelogies Nederland ernaar streeft dat de Site gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is Hoevelogies Nederland niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de Site om welke reden dan ook. Toegang tot de Site mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. Hoevelogies Nederland heeft te allen tijde het recht om een Bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de Site te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. Hoevelogies Nederland  is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

Deze voorwaarden zijn ontleend aan die van het NBTC

Correspondentie:

Hoevelogies Nederland
Drs J.P.M. Tooten
(0172) 58 63 40
info@hoevelogies.nl

De Site: met de Site worden bedoeld de sites, opgebouwd achter www.dutch-farmholidays.com en achter www.hoevelogies.nl
En aan andere in beheer zijnde sites bij Hoevelogies Nederland. 
De Informatie: hiermee worden bedoeld alle geschreven teksten, zowel zichtbaar als onzichtbaar.

De combinatie: naam - logo zoals gepresenteerd als en door Hoevelogies Nederland al dan niet met zichtbaar bedrijfslogo is geregistreerd als beeld-woord merk bij het Benelux Merkenbureau.